Zastrzeżenia prawne

2000-2019 Copyright © Renault Polska Sp. z o.o.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest niedozwolone.

 

Poniżej przedstawiamy warunki korzystania z serwisu internetowego www.dacia.pl oraz www.renault.pl.

 

Użyty w niniejszym tekście jak i stronie internetowej zwrot Renault oznacza również Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 13, 02-674 Warszawa , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000121892; NIP 526-020-59-83; kapitał zakładowy 4.773.000,00 zł. - jak i każdą ze spółek w stosunku, do których Renault Polska Sp. z o.o. ma pozycję dominującą lub spółek z nią powiązanych.

 

Zasady ponoszenia odpowiedzialności

Pod pojęciem strony rozumie się serwis internetowy Renault wraz ze wszystkimi stronami i podstronami, które podobne jak mini prezentacje znajdujące się w obrębie strony (wykonane w technologii Marcromedia Flash lub DHTML) - stanowią integralną część całego serwisu.

 

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie są wyczerpujące i mogą się okazać niedokładne lub nieaktualne pomimo naszych starań. Biorąc powyższe pod uwagę Renault Polska Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości co do informacji zawartych na niniejszej stronie. Zawartość niniejszej strony jest jedynie ogólną prezentacją gamy naszych pojazdów oraz usług i nie stanowi w żadnym wypadku oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoba korzystająca z informacji zawartych na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko. Renault nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych. Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści niniejszej strony, kierując swoje uwagi i/lub zapytania poprzez formularz kontaktowy.

 

Renault Polska Sp. z o.o. nie odpowiada również za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, które umożliwiły dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których możecie Państwo uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej. Renault Polska Sp. z o. o. nie ponosi również odpowiedzialności za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach.

 

Ewentualne odesłania (linki) do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się na stronie są wynikiem naszego działania w dobrej wierze i a także opartego na niej przekonania, iż zawartość tych stron pozostaje w związku z naszą stroną. Nie oznacza to, iż Renault dokonała oceny (przeglądu) lub akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości - Renault zastrzega, iż w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zwierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera niniejsza strona lub, które są prezentowane przez Renault.

Żadna z informacji zawartych na naszej stronie, w szczególności ceny, nie stanowi oferty lub zaproszenia do rokowań w imieniu lub na rzecz Renault Polska Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Prezentowane zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Szczegółowe informację na temat produktów Dacia znajdą Państwo u Autoryzowanych Partnerów Dacii.

 

Prawo autorskie i znaki towarowe

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Dozwolone jest Kopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione. Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz: Renault Polska sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Logo jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą Renault S.A Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody Renault Polska Sp. z o.o.

 

Prawo właściwe

Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu.

 

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania. W pozostałym zakresie niniejsze warunki i zasady pozostają w mocy i wywierają skutki prawne.

 

Uwagi

Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek zapytania lub uwagi dotyczące działania niniejszej strony, prosimy o kontakt z Renault Polska.

 

Polityka zarządzania plikami cookie

Polityka prywatności