Regulamin świadczenia usług e-commerce

Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 13 ("Renault Polska") celem ułatwienia Klientom korzystania z usług Dacia świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U.02.144.1204) za pośrednictwem strony www.dacia.pl oraz wtyczek stosowanych na stronach Autoryzowanych Partnerów Dacia w postaci formularzy i narzędzi (narzędzia Dacia posiadają odesłanie do Zastrzeżeń prawnych i niniejszego Regulaminu).

Usługi świadczone są bezpłatnie.

Usługi świadczone są na podstawie niniejszego regulaminu. Przed skorzystaniem z usług Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Korzystanie z opisanych poniżej usług wymaga posiadania komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej (np. przeglądarki typu Google Chrome – szczegółowe wymogi w tym zakresie znajdują się w Warunkach korzystania z serwisu) oraz – dla niektórych funkcji - od posiadania przez aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Korzystać z usług dostępnych na stronie może każda osoba, która ukończyła 18 lat i nie została ubezwłasnowolniona (dalej jako Klient lub użytkownik).

 

W zakres świadczonych przez Renault Polska usług wchodzą następujące świadczenia wykonywane na indywidualne życzenie Klienta:

  • wysyłanie broszur informacyjnych
  • udzielanie informacji ogólnych na temat koncernu Renault Polska
  • udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości uzyskania kredytu na nowe i używane samochody Dacia
  • kierowanie Klienta do Koncesjonera, wybranego bezpośrednio przez Klienta lub automatycznie
  • umożliwienie skorzystania z jazdy próbnej samochodem nowym lub używanym
  • umożliwienie umówienia się drogą elektroniczną na wizytę u Koncesjonera (Autoryzowanego Partnera Dacia)
  • udzielanie odpowiedzi drogą elektroniczną na zadane w tej formie pytania.

Wszystkie informacje zawarte na stronach www.dacia.pl mają charakter informacji handlowej, mającej przybliżyć potencjalnym Klientom wizerunek marki Dacia i służą promowaniu towarów i usług przez Renault Polska. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
Każdy Klient jest zobowiązany korzystać ze strony oraz usług zgodnie z ich przeznaczeniem, niniejszym regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest:


a) korzystanie ze strony przy wykorzystaniu złośliwego kodu, tj. programu lub kodu komputerowego, uszkadzającego lub w inny sposób wpływającego niekorzystnie na systemy komputerowe lub jego elementy, oprogramowanie, sieci komputerowe, komputery i urządzenia lub dane,
b) wprowadzanie na stronę ww. złośliwego kodu lub narażenie strony na działanie ww. złośliwego kodu,
c) kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące strony wykraczające poza zwykłe korzystanie ze strony oraz usług,
d) podejmowanie działań naruszających prywatność użytkowników,
e) podejmowanie działań służących podstępnemu pozyskiwaniu danych użytkowników,
f) umieszczanie treści obelżywych, poniżających, upokarzających, nieprawdziwych, godzących w godność osób trzecich, Dacia, strony oraz innych użytkowników,
g) poza plikami przeznaczonymi do pobrania - pobieranie, kopiowanie, przekazywanie lub udostępnianie, czy wykorzystywanie zawartości strony, tj. w szczególności baz danych, raportów, zadań i innych treści udostępnionych na stronie, lub w jakikolwiek sposób korzystanie z nich w całości lub w istotnej części, w szczególności zakazane jest przekazywanie danych osobom trzecim, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, wykorzystywanie do celów własnych, podejmowanie innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Dacii lub innych użytkowników.


Klient zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich..

W chwili skorzystania z danej usługi (np. wypełnienie i wysłanie formularza zawartego na stronie, skorzystanie z wyszukiwarki) zawierana jest z użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz podmiotem, do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów, ma prawo do odstąpienia od tak zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, chyba że Dacia wykonała w pełni usługę za wyraźną jego zgodą. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia nie przysługuje ww. użytkownikowi także w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). W celu odstąpienia od ww. umowy użytkownik może wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik nr 1 do ww. ustawy, przy czym nie jest to obowiązkowe.

 

Klienci mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Reklamacje mogą być składane na dane kontaktowe podane w zdaniu pierwszym niniejszego regulaminu. Dacia jest zobowiązana na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji w terminie 30 dni.

 

Renault Polska Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, iż nie korzysta z polubownych metod rozwiązywania sporów konsumenckich.