§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem oraz fundatorem nagród w promocji „Dacia dla Przyjaciół" (dalej „Promocja”), jest spółka pod firmą Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121892, NIP: 526-020-59-83, REGON 012580005, kapitał zakładowy 4 773 000,00 PLN w całości opłacony (dalej „Organizator”).

2. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem Promocji „Dacia dla Przyjaciół” (dalej „Regulamin”).

3. Rozpoczęcie Promocji nastąpi w dniu 11.05.2015 r., a zakończenie 31.12.2017 r.

4. Promocja skierowana jest do osób, które są właścicielami pojazdów marki Dacia i zainteresowane są uzyskaniem vouchera na akcesoria i usługi Dacia (uczestnik) pod warunkiem zachęcenia innej osoby do zakupu nowego pojazdu marki Dacia wraz z gwarancją 4 lata i pakietem EASY SERVICE w promocyjnej cenie (beneficjent).

5. Uczestnikiem Promocji, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub prowadzi własną działalność gospodarczą;

b) jest właścicielem pojazdu marki Dacia;

c) posiada aktywne konto w serwisie „Moja Dacia” dostępnym pod adresem domenowym http://www.mojadacia.pl;

d) wydrukuje voucher z poziomu swojego konta w serwisie „Moja Dacia” zawierający ofertę „Dacia dla Przyjaciół” dla wybranego Beneficjenta i przekaże go Beneficjentowi w celu otrzymania za 99 złotych brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) oferty 4 lata gwarancji oraz pakiet EASY SERVICE. Czas trwania usług w ramach EASY SERVICE wynosi 4 lata lub do osiągnięcia maksymalnego przebiegu 60 000 km przy zakupie przez Beneficjenta na własność nowego pojazdu marki Dacia w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce. Uczestnik promocji może wykorzystać voucher zawierający oferta. „Dla Przyjaciół-Dacia” maksymalnie do trzech razy;

e) wydrukuje voucher z poziomu swojego konta w serwisie „Moja Dacia” zawierający ofertę „Dacia dla Przyjaciół” dla Uczestnika o wartości 800 złotych brutto (słownie: osiemset złotych) z przeznaczeniem na akcesoria i obsługę serwisową, tj. operacje wykonane w serwisie wraz z zakupem części zamiennych w tym punkcie Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce, w którym Beneficjent zakupił na własność nowy pojazd marki Dacia i zrealizował swój voucher na gwarancję 4 lata i pakiet EASY SERVICE. Voucher pojawi się na koncie ‘’Moja Dacia’’ Uczestnika Promocji w ciągu tygodnia od zamówienia pojazdu przez Beneficjenta.

- dalej „Uczestnicy”.

6. Beneficjentem Promocji, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub prowadzi własną działalność gospodarczą;

b) w czasie trwania Promocji zakupi na własność nowy pojazd marki Dacia w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce;

c) posiada aktywne konto w serwisie „Moja Dacia” dostępnym pod adresem domenowym http://www.mojadacia.pl; z uzupełnionym numerem podwozia VIN;

d) okaże przy zakupie na własność pojazdu marki Dacia voucher zawierający ofertę „Dacia dla Przyjaciół” przekazany mu przez Uczestnika w celu otrzymania za 99 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) oferty 4 lata gwarancji oraz pakietu EASY SERVICE na swój pojazd marki Dacia i zrealizuje go w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce.

- dalej „Beneficjent”.

7. Uczestnikami ani Beneficjentami Promocji nie mogą̨ być pracownicy Organizatora, Autoryzowanych Partnerów Renault i Dacia, podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu, oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu Regulaminu uznaje się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.

§ 2 ZASADY PROMOCJI

1. W celu wzięcia udziału w Promocji i uzyskania:

przez Uczestnika: vouchera o wartości 800 złotych brutto (słownie: osiemset złotych) z przeznaczeniem na akcesoria i usługi w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce;

przez Beneficjenta: przedłużonej gwarancji 4 lata oraz pakietu EASY SERVICE za 99 złotych brutto (słownie: jeden złoty i 23/100) przy zakupie przez Beneficjenta na własność nowego pojazdu marki Dacia w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce;

- konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) wydrukowanie przez Uczestnika vouchera z poziomu swojego konta w serwisie „Moja Dacia” zawierającego ofertę „Dacia dla Przyjaciół”;

b) zakup przez Beneficjenta na własność nowego pojazdu marki Dacia w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce;

c) okazanie przez Beneficjenta przy zakupie pojazdu vouchera w celu otrzymania przez Beneficjenta za 99 złotych brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) oferty 4 lata gwarancji oraz pakiet EASY SERVICE;

d) zgłoszenie się przez Uczestnika do punktu Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce, w którym pojazd marki Dacia zakupił na własność Beneficjent, w celu realizacji vouchera na akcesoria i usługi Dacia wygenerowanego z poziomu konta Uczestnika w serwisie „Moja Dacia”.

2. Lista akcesoriów i usług Dacia, na które Uczestnik może wykorzystać voucher, znajduje się w punktach Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce oraz na stronie Organizatora pod adresem domenowym http://www.dacia.pl/serwis/akcesoria/

3. Szczegółowe warunki przedłużonej gwarancji „Formuła Non-Stop" dla Beneficjenta znajdują się w punktach Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce, u Organizatora oraz pod adresem domenowym http://www.dacia.pl/serwis/gwarancja/

4. Uczestnicy i Beneficjenci mogą zadawać pytania dotyczące Promocji oraz jej przebiegu wysyłając e-mail pod adres www.renault.pl/kontakt

§ 3 DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą̨ przetwarzane przez Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marynarskiej 13, 02-674 Warszawa, zgodnie z przepisami z ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz przez wybranych przez Uczestników i Beneficjentów Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu "Moja Dacia" są przedmiotem odrębnych warunków prywatności dostępnych w serwisie.

§ 4 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Promocji Uczestnicy i Beneficjenci powinni zgłaszać́ Organizatorowi drogą elektroniczną na adres www.renault.pl/kontakt lub na piśmie na adres Organizatora.

2. Reklamacja powinna zawierać́ imię̨, nazwisko, dokładny adres pocztowy, adres e-mail Uczestnika lub Beneficjenta, a także dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz - według wyboru Uczestnika lub Beneficjenta - wskazanie preferowanego sposobu poinformowania go o sposobie rozpoznania reklamacji. W przypadku wysyłania reklamacji na piśmie na adres Organizatora prosimy o dodanie dopisku "Promocja Dacia Dla Przyjaciół".

3. Reklamacje rozpoznawane będą̨ niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od ich otrzymania przez Organizatora.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w serwisie „Moja Dacia”.

2. Wszelkie spory wynikłe w związku z prowadzeniem Konkursu będą̨ rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje możliwości wystąpienia Uczestnika lub Beneficjenta na drogę sądową.