§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Organizatorem oraz fundatorem nagród w promocji „Dacia dla Przyjaciół" (dalej "Promocja”), jest spółka pod firmą Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121892, NIP: 526-020-59-83, REGON 012580005, kapitał zakładowy 4 773 000,00 PLN w całości opłacony (dalej „Organizator”).

2.   Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem Promocji „Dacia dla Przyjaciół” (dalej „Regulamin”).

3.   Rozpoczęcie Promocji nastąpiło w dniu 11.05.2015 r., a zakończenie 31.12.2018 r.

4.   Promocja skierowana jest do osób, które są właścicielami pojazdów marki Dacia i zainteresowane są uzyskaniem vouchera na akcesoria pod warunkiem zachęcenia innej osoby do zakupu nowego pojazdu marki Dacia oferując jej voucher na 800 zł na akcesoria (Beneficjent).

5.   Uczestnikiem Promocji, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a)   posiada adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub prowadzi własną działalność gospodarczą;

b)   jest właścicielem pojazdu marki Dacia zakupionego w punkcie Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce;

c)   posiada aktywne konto w serwisie „MY Dacia” dostępnym pod adresem domenowym http://my.dacia.pl/ z uzupełnionym numerem podwozia VIN.

d)   wydrukuje voucher  z poziomu swojego konta w serwisie „MY Dacia” zawierający ofertę „Dacia dla Przyjaciół” dla wybranego Beneficjenta i przekaże go Beneficjentowi w celu otrzymania przez Beneficjenta 800 złotych brutto (słownie: osiemset złotych) na wybrane akcesoria przy zakupie przez Beneficjenta na własność nowego pojazdu marki Dacia w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce. Uczestnik promocji może wykorzystać voucher zawierający ofertę „Dacia dla Przyjaciół” maksymalnie trzy razy.

e)   wydrukuje voucher  z poziomu swojego konta w serwisie „MY Dacia” zawierający ofertę „Dacia dla Przyjaciół” dla Uczestnika o wartości 800 złotych brutto (słownie: osiemset złotych) z przeznaczeniem na akcesoria w tym punkcie Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce, w którym Beneficjent zakupił na własność nowy pojazd marki Dacia i zrealizował swój voucher 800 zł na akcesoria. Voucher pojawi się na koncie ‘’MY Dacia’’ Uczestnika Promocji w ciągu tygodnia od zamówienia pojazdu przez Beneficjenta.

- dalej zwany „Uczestnikiem”.

6.   Beneficjentem Promocji, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a)   posiada adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub prowadzi własną działalność gospodarczą;

b)   w czasie trwania Promocji zakupi na własność nowy pojazd marki Dacia w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce;

c)   okaże przy zamówieniu na własność pojazdu marki Dacia voucher  na akcesoria przekazany mu przez Uczestnika w celu otrzymania za 800 złotych (słownie: osiemset złotych) wybranych akcesoriów do swojego pojazdu marki Dacia i zrealizuje go w  punkcie Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce,  w którym zamówił pojazd fabrycznie nowy marki Dacia.

- dalej „Beneficjent”.

Uczestnikami ani Beneficjentami Promocji nie mogą̨ być pracownicy Organizatora, Autoryzowanych Partnerów Renault i Dacia, podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu, oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu Regulaminu uznaje się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia. 

§ 2 ZASADY PROMOCJI

1.   W celu wzięcia udziału w Promocji i uzyskania:

przez Uczestnika: vouchera o wartości 800 złotych brutto (słownie: osiemset złotych) z przeznaczeniem na akcesoria i ich montaż w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce;

przez Beneficjenta: vouchera o wartości 800 złotych brutto (słownie: osiemset złotych) z przeznaczeniem na akcesoria i ich montaż w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce;

- konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

a)   wydrukowanie przez Uczestnika vouchera z poziomu swojego konta w serwisie „MY Dacia” zawierającego ofertę „Dacia dla Przyjaciół”

b)   zakup przez Beneficjenta na własność nowego pojazdu marki Dacia w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce

c)   okazanie przez Beneficjenta przy zamówieniu pojazdu vouchera o wartości 800 złotych brutto (słownie: osiemset złotych) z przeznaczeniem na akcesoria i ich montaż

d)   zgłoszenie się przez Uczestnika do punktu Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce, w którym pojazd marki Dacia zakupił na własność Beneficjent, w celu realizacji vouchera na akcesoria wygenerowanego z poziomu konta Uczestnika w serwisie „MY Dacia”.

2.   Voucher uprawnia do zakupu akcesoriów i ich montażu,                                            a w przypadku akcesoriów wymagających montażu w serwisie, odbywa się on u Autoryzowanego Partnera Dacii, w którym został zrealizowany voucher.

3.   W przypadku gdy wartość zakupu samych akcesoriów lub akcesoriów wraz z montażem przekracza wartość vouchera, klient pokrywa różnicę.

4.   Voucher może być zrealizowany na zakup akcesoriów lub pakietów akcesoriów w cenie wraz z montażem. Voucher nie łączy się z innymi promocjami na akcesoria. Voucher łączy się z pozostałymi promocjami, innymi niż te na akcesoria.

5.   Lista akcesoriów i usług Dacia, na które Uczestnik może wykorzystać voucher, znajduje się w punktach Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce oraz na stronie Organizatora pod adresem domenowym https://www.dacia.pl/finansowanie-serwis/serwis-dacia/dacia-akcesoria.html

6.   Uczestnicy i Beneficjenci mogą zadawać pytania dotyczące Promocji oraz jej przebiegu wysyłając kontaktując się z infolinią Dacia pod numerem 800-900-804 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

§ 3 DANE OSOBOWE

1.   Dane osobowe Uczestników Konkursu będą̨ przetwarzane przez Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marynarskiej 13, 02-674 Warszawa, zgodnie z przepisami z ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz przez wybranych przez Uczestników i Beneficjentów Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Dacia w Polsce w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych,  do ich poprawiania oraz  prawo do wniesienia sprzeciwu.

2.   Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu "MY Dacia" są przedmiotem odrębnych warunków prywatności dostępnych w serwisie.

§ 4 REKLAMACJE

1.   Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Promocji Uczestnicy i Beneficjenci powinni zgłaszać́ Organizatorowi drogą elektroniczną na adres www.renault.pl/kontakt  lub na piśmie na adres Organizatora, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, nie później niż do dnia 30 stycznia 2019 r.  

2.   Reklamacja powinna zawierać́ imię̨, nazwisko, dokładny adres pocztowy, adres e-mail Uczestnika lub Beneficjenta, a także dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz - według wyboru Uczestnika lub Beneficjenta - wskazanie preferowanego sposobu poinformowania go o sposobie rozpoznania reklamacji. W przypadku wysyłania reklamacji na piśmie na adres Organizatora prosimy o dodanie dopisku "Promocja Dacia dla Przyjaciół".

3.   Reklamacje rozpoznawane będą̨ niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od ich otrzymania przez Organizatora.  

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w serwisie „MY Dacia”.

2.    Wszelkie spory wynikłe w związku z prowadzeniem Konkursu będą̨ rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje możliwości wystąpienia Uczestnika lub Beneficjenta na drogę sądową.