I. DEFINICJE

Renault Polska - spółka pod firmą Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121892, NIP 526-020-59-83, REGON 012580005, kapitał zakładowy w wysokości 4.773.000,00 złotych, w całości opłacony.

MY Dacia - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Renault Polska dla Użytkowników za pośrednictwem Serwisu mająca charakter informacyjny, promocyjny oraz zapewniająca wsparcie w inicjowaniu obsługi gwarancyjnej i posprzedażnej dla Użytkowników, którzy korzystają z pojazdów marki Renault, zgodnie z Regulaminem MY Dacia.

Serwis - serwis internetowy świadczony drogą elektroniczną przez Renault Polska dostępny pod adresem domenowym http://www.dacia.pl oraz jego dalszymi rozwinięciami zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego Renault.

Autoryzowani Partnerzy Dacia - niezależne od Renault Polska podmioty należące do sieci dystrybucyjnej i obsługowej marki Dacia w Polsce, świadczące usługi sprzedaży pojazdów marki Dacia, ich obsługi gwarancyjnej i serwisowej oraz sprzedaży części zamiennych i akcesoriów.    

Umowa - umowa zawierana pomiędzy Renault Polska a Użytkownikiem o świadczenie MY Dacia na warunkach określonych Regulaminem MY Dacia.

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkała w Rzeczpospolitej Polskiej, która zawarła z Renault Polska Umowę.

Regulamin MY Dacia - niniejszy Regulamin Usługi "MY Dacia" Świadczonej Poprzez Serwis Internetowy Renault Polska normujący prawa i obowiązki Renault Polska oraz Użytkownika związane ze świadczeniem i korzystaniem z MY Dacia.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Renault Polska świadczy Użytkownikom MY Dacia na warunkach określonych Regulaminem MY Dacia.

2. Korzystanie z ogólnie dostępnych dla Użytkowników zasobów MY Dacia jest nieodpłatne.

3. Renault Polska udostępnia nieodpłatnie Regulamin MY Dacia wszystkim Użytkownikom przed zawarciem Umowy pod adresem domenowym https://www.dacia.pl/regulamin-my-dacia/oraz umożliwia pobranie i utrwalenie Regulaminu MY Dacia przez Użytkownika.

4. Użytkownicy obowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu MY Dacia.

III. UMOWA O ŚWIADCZENIE MY DACIA

1. Użytkownik zawiera z Renault Polska Umowę poprzez:

1) wejście do zakładki MY Dacia dostępnej w Serwisie;

2) wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych osobowych;

3) zapoznanie się z Regulaminem MY Dacia udostępnianym przez Renault Polska i jego akceptację.

2. Z chwilą zawarcia Umowy Użytkownik zakłada indywidulanie przypisane mu konto umożliwiające dostęp do zasobów MY Dacia.

3. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie swojego konta z MY Dacia i zaprzestanie korzystania z MY Dacia.

IV. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

1. MY Dacia ma charakter informacyjny i promocyjny w zakresie produktów i usług świadczonych przez Renault Polska oraz usług obsługi serwisowej i posprzedażnej Autoryzowanych Partnerów Renault należących do sieci dystrybucyjnej Renault Polska.

2. MY Dacia umożliwia Użytkownikom w szczególności:

1) zapoznawanie się z materiałami dotyczącymi sposobu eksploatacji pojazdów marki Dacia;

2) otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych o najnowszych produktach, usługach i promocjach Renault Polska dotyczących pojazdów, części zamiennych i akcesoriów przeznaczonych dla pojazdów marki Dacia;

3) informacje o terminach przeglądów pojazdu oraz statusie gwarancji i usług assistance;

4) udzielanie informacji ogólnych na temat działalności Renault Polska;

5) udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości uzyskania finansowania  na nowe i używane pojazdy marki Renault, ogólnych warunków ubezpieczeń komunikacyjnych oraz assistance przeznaczonych dla Użytkowników.

3. MY Dacia umożliwia Użytkownikom zainteresowanym produktami i usługami przeznaczonymi dla użytkowników pojazdów marki Dacia bezpośredni kontakt z wybranymi Autoryzowanymi Partnerami Dacia i uzyskanie informacji o aktualnych ofertach sprzedaży pojazdów, części zamiennych i akcesoriów oraz o wsparciu w zakresie obsługi gwarancyjnej i serwisowej pojazdów marki Dacia, w szczególności zaś:

1) umożliwienie umówienia się drogą elektroniczną na wizytę u wybranego bezpośrednio przez Użytkownika bądź wskazanego przez Renault Polska poprzez MY Dacia na podstawie wybranych przez Użytkownika kryteriów Autoryzowanego Partnera Dacia w celu zapoznania się z ofertą pojazdów marki Dacia, części zamiennych i akcesoriów;

2) umożliwienie umówienia się na jazdę próbną nowym lub używanym pojazdem, który znajduje się w ofercie danego Autoryzowanego Partnera Dacia;

3) udzielanie odpowiedzi drogą elektroniczną na zadane w tej formie pytania;

4) kierowanie Użytkownika do danego Autoryzowanego Partnera Dacia w celu umówienia wizyty serwisowej lub gwarancyjnej.

4. Podane w MY Dacia informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych, akcesoriów oraz czasu i sposobu dostawy, a także warunków obsługi serwisowej i gwarancyjnej następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów Dacia.

5. Prezentowane w MY Dacia zdjęcia modeli pojazdów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy wyposażenia pojazdów mogą różnić się od rzeczywistych. Renault Polska zachęca do zapoznania się ze szczegółową specyfikacją wyposażenia i z wyglądem poszczególnych modeli pojazdów w salonach Autoryzowanych Partnerów Dacia.

6. Prezentowane w MY Dacia parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane, o ile przy ich przedstawieniu w MY Dacia wyraźnie nie zastrzeżono inaczej. Renault Polska zachęca do zapoznania się z aktualną ofertą produktów i usług prezentowanych w MY Dacia poprzez kontakt z wybranym Autoryzowanym Partnerem Dacia.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1.  Dla korzystania z MY Dacia niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:

1) posiadanie urządzenia elektronicznego z zainstalowaną przeglądarką stron internetowych umożliwiającą dostęp do zasobów Internetu (komputer osobisty, tablet, smartfon);

2) aktywne połączenie z Internetem.

2.  Użytkownicy obowiązani są do nie dostarczania do MY Dacia jakichkolwiek treści bezprawnych, w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej podmiotów trzecich, dobra osobiste bądź naruszających dobre obyczaje.

VI. PRAWA DO TREŚCI W MY DACIA

1.  Wszelkie prawa do treści prezentowanych w MY Dacia oraz jego wszystkich elementów, w szczególności oprogramowania, elementów graficznych i funkcjonalnych oraz udostępnianych za pomocą MY Dacia treści, należą do Renault Polska, podmiotów z grupy Renault albo do podmiotów trzecich współpracujących z Renault Polska i grupą Renault - w szczególności do Autoryzowanych Partnerów Dacia - i podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta dotyczy w szczególności treści mających charakter utworów, baz danych, znaków towarowych i nazw domen internetowych.

2.  Korzystanie z MY Dacia nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do MY Dacia i jego poszczególnych elementów.

3.  Użytkownicy mogą korzystać z MY Dacia i jego elementów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że wykorzystanie elementów MY Dacia w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy prawa bądź wyraźna, uprzednia zgoda Renault Polska wyrażona na piśmie.

VII. PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika zebranych w trakcie rejestracji w MY Dacia oraz późniejszej edycji konta podczas korzystania z MY Dacia jest Renault Polska, tj. spółka pod firmą Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa. W trosce o bezpieczeństwo danych Użytkowników oraz jakość świadczonych usług, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). IOD pozostaje do dyspozycji Użytkowników pod adresem e-mail renault.iod@renault.com.pl,  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu świadczenia usługi MY Dacia zgodnie z Umową.

3. Dane osobowe Użytkowników powierzono do przetwarzania spółce pod firmą Renault s.a.s., 13-15 quai Le Gallo, 92513 Boulogne-Billancourt, Francja oraz podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu: podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

4. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane przez Renault Polska innym administratorom danych aniżeli uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Skorzystanie z niektórych funkcjonalności MY Dacia może być jednak związane z udostępnieniem - na wyraźne żądanie Użytkownika - danych osobowych Użytkownika wybranym Autoryzowanym Partnerom Dacia w celach, o których mowa Regulaminie MY Dacia.

5. W celu zawarcia Umowy i założenia konta, Użytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym następujące kategorie danych osobowych:

1) imię i nazwisko;

2) adres e-mail;

3) hasło dostępu do konta w MY Dacia.

6. W trakcie korzystania z MY Dacia i edycji konta, mogą zostać zebrane dodatkowe kategorie danych osobowych o Użytkowniku:

1) adres zamieszkania bądź adres korespondencyjny;

2) numer telefonu;

3) numer faxu;

4) informacje o pojeździe (pojazdach), z których korzysta Użytkownik (marka, model, rocznik, numer VIN, numer rejestracyjny, przebieg, przeglądy);

5) informacje o obowiązywaniu gwarancji na pojazd i jego podzespoły, przedłużonej gwarancji i usługach assistance.

6) wybranych Autoryzowanych Partnerach Dacia, z których usług Użytkownik korzysta;

7) ewentualne inne, dobrowolnie podane przez Użytkownika dane niezbędne do korzystania z wybranych funkcjonalności MY Dacia.

7. Korzystanie z MY Dacia poprzez Serwis może wiązać jest z zebraniem dodatkowych kategorii danych związanych z korzystaniem z Serwisu, takich jak:

1) rodzaj urządzenia elektronicznego, jego system operacyjny i rodzaj przeglądarki, z których Użytkownik łączy się w trakcie korzystania z Serwisu;

2) adres IP urządzenia elektronicznego Użytkownika;

3) dane o położeniu geograficznym zakończenia sieci Użytkownika.

8. Renault Polska zachęca Użytkownika do zapoznania się z "Polityką Zarządzania Plikami Cookies" w celu uzyskania wyczerpujących informacji o danych zbieranych w czasie wizyty Serwisie.

9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z wybranych przez Użytkownika funkcjonalności MY Dacia.

10. Użytkownik ma prawo do:

•  dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

•  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych;

•  w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, możesz ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;

•  przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.

W celu realizacji swoich uprawnień skontaktuj się z Administratorem bezpośrednio lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail renault.iod@renault.com.pl,

11. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. W przypadku chęci zgłoszenia jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń do MY Dacia, uprzejmie prosimy o składanie reklamacji:

1) poprzez formularz dostępny w zakładce "Kontakt" w Serwisie;

2) pisemnie na adres Renault Polska z dopiskiem "Dział obsługi klienta".

2. Reklamacje powinny zawierać dane niezbędne do zidentyfikowania Użytkownika lub nawiązania z nim kontaktu oraz zawierać opis zgłaszanego problemu.

3. Reklamacje będą rozpoznawane przez Renault Polska niezwłocznie. Użytkownik będzie powiadomiony o wyniku reklamacji nie później niż w terminie czternastu (14) dni od jej zgłoszenia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla wszelkich sporów wynikłych z wykonywania Umowy i świadczenia MY Dacia jest prawo polskie.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2017 r.