I. DEFINICJE

Renault Polska - spółka pod firmą Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121892, NIP 526-020-59-83, REGON 012580005, kapitał zakładowy w wysokości 4.773.000,00 złotych, w całości opłacony.

MY Dacia - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Renault Polska dla Użytkowników za pośrednictwem Serwisu mająca charakter informacyjny, promocyjny oraz zapewniająca wsparcie w inicjowaniu obsługi gwarancyjnej i posprzedażnej dla Użytkowników, którzy korzystają z pojazdów marki Renault, zgodnie z Regulaminem MY Dacia.

Serwis - serwis internetowy świadczony drogą elektroniczną przez Renault Polska dostępny pod adresem domenowym http://www.dacia.pl oraz jego dalszymi rozwinięciami zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego Renault.

Autoryzowani Partnerzy Dacia - niezależne od Renault Polska podmioty należące do sieci dystrybucyjnej i obsługowej marki Dacia w Polsce, świadczące usługi sprzedaży pojazdów marki Dacia, ich obsługi gwarancyjnej i serwisowej oraz sprzedaży części zamiennych i akcesoriów.    

Umowa - umowa zawierana pomiędzy Renault Polska a Użytkownikiem o świadczenie MY Dacia na warunkach określonych Regulaminem MY Dacia.

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkała w Rzeczpospolitej Polskiej, która zawarła z Renault Polska Umowę.

Regulamin MY Dacia - niniejszy Regulamin Usługi "MY Dacia" Świadczonej Poprzez Serwis Internetowy Renault Polska normujący prawa i obowiązki Renault Polska oraz Użytkownika związane ze świadczeniem i korzystaniem z MY Dacia.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Renault Polska świadczy Użytkownikom MY Dacia na warunkach określonych Regulaminem MY Dacia.

2. Korzystanie z ogólnie dostępnych dla Użytkowników zasobów MY Dacia jest nieodpłatne.

3. Renault Polska udostępnia nieodpłatnie Regulamin MY Dacia wszystkim Użytkownikom przed zawarciem Umowy pod adresem domenowym https://www.dacia.pl/regulamin-my-dacia/ oraz umożliwia pobranie i utrwalenie Regulaminu MY Dacia przez Użytkownika.

4. Użytkownicy obowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu MY Dacia.

III. UMOWA O ŚWIADCZENIE MY DACIA

1. Użytkownik zawiera z Renault Polska Umowę poprzez:

1) wejście do zakładki MY Dacia dostępnej w Serwisie;

2) wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych osobowych;

3) zapoznanie się z Regulaminem MY Dacia udostępnianym przez Renault Polska i jego akceptację.

2. Z chwilą zawarcia Umowy Użytkownik zakłada indywidulanie przypisane mu konto umożliwiające dostęp do zasobów MY Dacia.

3. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie swojego konta z MY Dacia i zaprzestanie korzystania z MY Dacia.

IV. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

1. MY Dacia ma charakter informacyjny i promocyjny w zakresie produktów i usług świadczonych przez Renault Polska oraz usług obsługi serwisowej i posprzedażnej Autoryzowanych Partnerów Renault należących do sieci dystrybucyjnej Renault Polska.

2. MY Dacia umożliwia Użytkownikom w szczególności:

1) zapoznawanie się z materiałami dotyczącymi sposobu eksploatacji pojazdów marki Dacia;

2) otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych o najnowszych produktach, usługach i promocjach Renault Polska dotyczących pojazdów, części zamiennych i akcesoriów przeznaczonych dla pojazdów marki Dacia;

3) informacje o terminach przeglądów pojazdu oraz statusie gwarancji i usług assistance;

4) udzielanie informacji ogólnych na temat działalności Renault Polska;

5) udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości uzyskania finansowania  na nowe i używane pojazdy marki Renault, ogólnych warunków ubezpieczeń komunikacyjnych oraz assistance przeznaczonych dla Użytkowników.

3. MY Dacia umożliwia Użytkownikom zainteresowanym produktami i usługami przeznaczonymi dla użytkowników pojazdów marki Dacia bezpośredni kontakt z wybranymi Autoryzowanymi Partnerami Dacia i uzyskanie informacji o aktualnych ofertach sprzedaży pojazdów, części zamiennych i akcesoriów oraz o wsparciu w zakresie obsługi gwarancyjnej i serwisowej pojazdów marki Dacia, w szczególności zaś:

1) umożliwienie umówienia się drogą elektroniczną na wizytę u wybranego bezpośrednio przez Użytkownika bądź wskazanego przez Renault Polska poprzez MY Dacia na podstawie wybranych przez Użytkownika kryteriów Autoryzowanego Partnera Dacia w celu zapoznania się z ofertą pojazdów marki Dacia, części zamiennych i akcesoriów;

2) umożliwienie umówienia się na jazdę próbną nowym lub używanym pojazdem, który znajduje się w ofercie danego Autoryzowanego Partnera Dacia;

3) udzielanie odpowiedzi drogą elektroniczną na zadane w tej formie pytania;

4) kierowanie Użytkownika do danego Autoryzowanego Partnera Dacia w celu umówienia wizyty serwisowej lub gwarancyjnej.

4. Podane w MY Dacia informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych, akcesoriów oraz czasu i sposobu dostawy, a także warunków obsługi serwisowej i gwarancyjnej następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów Dacia.

5. Prezentowane w MY Dacia zdjęcia modeli pojazdów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy wyposażenia pojazdów mogą różnić się od rzeczywistych. Renault Polska zachęca do zapoznania się ze szczegółową specyfikacją wyposażenia i z wyglądem poszczególnych modeli pojazdów w salonach Autoryzowanych Partnerów Dacia.

6. Prezentowane w MY Dacia parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane, o ile przy ich przedstawieniu w MY Dacia wyraźnie nie zastrzeżono inaczej. Renault Polska zachęca do zapoznania się z aktualną ofertą produktów i usług prezentowanych w MY Dacia poprzez kontakt z wybranym Autoryzowanym Partnerem Dacia.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1.  Dla korzystania z MY Dacia niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:

1) posiadanie urządzenia elektronicznego z zainstalowaną przeglądarką stron internetowych umożliwiającą dostęp do zasobów Internetu (komputer osobisty, tablet, smartfon);

2) aktywne połączenie z Internetem.

2.  Użytkownicy obowiązani są do nie dostarczania do MY Dacia jakichkolwiek treści bezprawnych, w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej podmiotów trzecich, dobra osobiste bądź naruszających dobre obyczaje.

VI. PRAWA DO TREŚCI W MY DACIA

1.  Wszelkie prawa do treści prezentowanych w MY Dacia oraz jego wszystkich elementów, w szczególności oprogramowania, elementów graficznych i funkcjonalnych oraz udostępnianych za pomocą MY Dacia treści, należą do Renault Polska, podmiotów z grupy Renault albo do podmiotów trzecich współpracujących z Renault Polska i grupą Renault - w szczególności do Autoryzowanych Partnerów Dacia - i podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta dotyczy w szczególności treści mających charakter utworów, baz danych, znaków towarowych i nazw domen internetowych.

2.  Korzystanie z MY Dacia nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do MY Dacia i jego poszczególnych elementów.

3.  Użytkownicy mogą korzystać z MY Dacia i jego elementów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że wykorzystanie elementów MY Dacia w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy prawa bądź wyraźna, uprzednia zgoda Renault Polska wyrażona na piśmie.

VII. PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika zebranych w trakcie rejestracji w MY Dacia oraz późniejszej edycji konta podczas korzystania z MY Dacia jest Renault Polska, tj. spółka pod firmą Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa.

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu świadczenia usługi MY Dacia zgodnie z Umową.

3. Dane osobowe Użytkowników powierzono do przetwarzania spółce pod firmą Renault s.a.s., 13-15 quai Le Gallo, 92513 Boulogne-Billancourt, Francja.

4. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane przez Renault Polska innym administratorom danych aniżeli uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Skorzystanie z niektórych funkcjonalności MY Dacia może być jednak związane z udostępnieniem - na wyraźne żądanie Użytkownika - danych osobowych Użytkownika wybranym Autoryzowanym Partnerom Dacia w celach, o których mowa Regulaminie MY Dacia.

5. W celu zawarcia Umowy i założenia konta, Użytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym następujące kategorie danych osobowych:

1) imię i nazwisko;

2) adres e-mail;

3) hasło dostępu do konta w MY Dacia.

6. W trakcie korzystania z MY Dacia i edycji konta, mogą zostać zebrane dodatkowe kategorie danych osobowych o Użytkowniku:

1) adres zamieszkania bądź adres korespondencyjny;

2) numer telefonu;

3) numer faxu;

4) informacje o pojeździe (pojazdach), z których korzysta Użytkownik (marka, model, rocznik, numer VIN, numer rejestracyjny, przebieg, przeglądy);

5) informacje o obowiązywaniu gwarancji na pojazd i jego podzespoły, przedłużonej gwarancji i usługach assistance.

6) wybranych Autoryzowanych Partnerach Dacia, z których usług Użytkownik korzysta;

7) ewentualne inne, dobrowolnie podane przez Użytkownika dane niezbędne do korzystania z wybranych funkcjonalności MY Dacia.

7. Korzystanie z MY Dacia poprzez Serwis może wiązać jest z zebraniem dodatkowych kategorii danych związanych z korzystaniem z Serwisu, takich jak:

1) rodzaj urządzenia elektronicznego, jego system operacyjny i rodzaj przeglądarki, z których Użytkownik łączy się w trakcie korzystania z Serwisu;

2) adres IP urządzenia elektronicznego Użytkownika;

3) dane o położeniu geograficznym zakończenia sieci Użytkownika.

8. Renault Polska zachęca Użytkownika do zapoznania się z "Polityką Zarządzania Plikami Cookies" w celu uzyskania wyczerpujących informacji o danych zbieranych w czasie wizyty Serwisie.

9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z wybranych przez Użytkownika funkcjonalności MY Dacia.

10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. W przypadku chęci zgłoszenia jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń do MY Dacia, uprzejmie prosimy o składanie reklamacji:

1) poprzez formularz dostępny w zakładce "Kontakt" w Serwisie;

2) pisemnie na adres Renault Polska z dopiskiem "Dział obsługi klienta".

2. Reklamacje powinny zawierać dane niezbędne do zidentyfikowania Użytkownika lub nawiązania z nim kontaktu oraz zawierać opis zgłaszanego problemu.

3. Reklamacje będą rozpoznawane przez Renault Polska niezwłocznie. Użytkownik będzie powiadomiony o wyniku reklamacji nie później niż w terminie czternastu (14) dni od jej zgłoszenia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla wszelkich sporów wynikłych z wykonywania Umowy i świadczenia MY Dacia jest prawo polskie.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2017 r.