RCI Bezpieczny Kredyt* Ubezpieczenie spłaty kredytu

Życie może nas zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Chcesz mieć pewność, że nic nie zakłóci realizacji zawartej umowy? By tak się stało, podjęliśmy współpracę z jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeń na życie - MetLife S.A., aby stworzyć łączoną ofertę produktów kredytowych z grupowym ubezpieczeniem na życie. Rata kredytu zawiera składkę ubezpieczeniową po to, aby zabezpieczyć Ciebie bądź Twoich bliskich na wypadek finansowych następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych m.in. z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
Nasza oferta jest adresowana zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która:
• ukończyła 18. rok życia i nie przekroczyła 67 lat w momencie zawarcia umowy o finansowanie pojazdu 
• osoba fizyczna, która występuje w umowie jako kredytobiorca (lub wskazana przez kredytobiorcę - osobę prawną) 
• podpisała deklarację przystąpienia do umowy

Świadczenie dla kredytobiorcy to m.in.:****
• całkowita spłata salda zadłużenia (według stanu na dzień zdarzenia ubezpieczeniowego) z umowy kredytowej w przypadku uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy lub w przypadku jego śmierci bądź 
• spłata nawet do 15 rat kapitałowo-odsetkowych w przypadku uznania ubezpieczonego za czasowo niezdolnego do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku w wyniku roszczenia z więcej niż jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem***

Co zrobić w przypadku zdarzenia objętego ochroną?
Każde roszczenie powinno być zgłoszone niezwłocznie do operatora:

Marsh Services Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
Tel. 22 456 42 34, 22 456 42 40

* Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Kredytobiorca powinien się zapoznać ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Korzystających z „Bezpieczny Kredyt", a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Szczególne Warunki są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Dacii.

** Od daty nieszczęśliwego wypadku lub rozpoczęcia choroby do czasu uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy musi upłynąć12 miesięcy, jednakże w przypadku zdarzeń opisanych w warunkach ubezpieczenia przewidziane są terminy krótsze niż 12 miesięcy.

*** Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się po upływie 61. dnia czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego.

**** Zakres ubezpieczenia zależy od wieku kredytobiorcy.  

Utrata Pracy* / Bezpieczne Rachunki

Klientom, którzy zdecydowali się na ubezpieczenie RCI Bezpieczny Kredyt, dajemy również możliwość skorzystania z ubezpieczenia od Utraty Pracy / Bezpieczne Rachunki.

Zwykle jest tak, że raty kredytu spłacasz ze swojej pensji. Kiedy stracisz pracę znikną środki, którymi spłacasz kredyt. Z ubezpieczeniem od Utraty Pracy / Bezpieczne Rachunki w takiej sytuacji, możesz być spokojny ponieważ dla klientów zatrudnionych na czas nieokreślony lub czas określony nie krótszy niż okres kredytu, przewidzieliśmy wypłatę świadczenia w razie bezrobocia:*

• Maksymalny okres spłaty obejmuje 12 miesięcy,
• Maksymalna wartość spłacanej raty to 3.500 zł miesięcznie.

* utrata pracy zachodzi, kiedy zostaniesz zwolniony w trybie wypowiedzenia lub za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika (np. upadłość firmy, likwidacja stanowiska pracy); świadczenie przysługuje w razie, kiedy nabędziesz status bezrobotnego wraz z prawem do zasiłku.

...a dla osób zatrudnionych na czas określony krótszy niż okres kredytu oraz otrzymujących dochód z innych źródeł niż umowa o pracę pomożemy w przypadku pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku.

W jaki sposób pomagamy klientowi znajdującemu się w szpitalu na skutek wypadku?

Otóż maksymalnie przez okres 6 miesięcy "ubezpieczenie zwraca" klientowi będącemu w szpitalu opłaty domowe**.

** opłaty domowe są rozumiane jako: czynsz, gaz, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, usługi wodno-kanalizacyjne, fundusz remontowy, wywóz śmieci, ochrona nieruchomości, abonament za TV i Internet, miejsce postojowe lub parkingowe.

Zakres Ubezpieczenia „Utraty Pracy / Bezpieczne Rachunki” stanowią jeden pakiet i w przypadku świadczenia występują wymiennie w zależności od statusu zatrudnienia.

Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Kredytobiorca powinien się zapoznać ze SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW „Ochrona Zarobków” a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warunki ubezpieczenia są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Dacii.


Bezpieczny Leasing* Ubezpieczenie spłaty leasingu

Życie może nas zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Chcesz mieć pewność, że nic nie zakłóci realizacji zawartej umowy? By tak się stało, podjęliśmy współpracę z jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeń na życie - Amplico Life S.A., aby stworzyć łączoną ofertę produktów leasingowych z grupowym ubezpieczeniem na życie. Rata leasingu zawiera składkę ubezpieczeniową po to, aby zabezpieczyć Ciebie bądź Twoich bliskich na wypadek finansowych następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych m.in. z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
Nasza oferta jest adresowana zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która:
• ukończyła 18. rok życia i nie przekroczyła 60 lat w momencie zawarcia umowy o finansowanie pojazdu 
• osoba fizyczna, która występuje w umowie jako leasingobiorca ( lub wskazana przez osobę prawną będącą leasingobiorcą ) 
• podpisała deklarację przystąpienia do umowy

Ochrona dla leasingobiorcy to m.in.:
• spłata pozostałego kapitału brutto wraz z należnymi odsetkami ( gdy przewidziano: z opcją wykupu) w przypadku trwałej niezdolności do pracy** ubezpieczonego lub w przypadku jego śmierci bądź
• spłata do maksymalnie 8 miesięcznych czynszów leasingowych wraz z należnym podatkiem VAT w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego na skutek choroby lub wskutek nieszczęśliwego wypadku

Co zrobić w przypadku zdarzenia objętego ochroną?
Każde roszczenie powinno być zgłoszone niezwłocznie do operatora:

Marsh Services Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
Tel. 22 456 42 34, 22 456 42 40

* Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia leasingobiorca powinien się zapoznać ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie korzystających z „Bezpieczny Leasing", a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Szczególne Warunki są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.

** Od daty nieszczęśliwego wypadku lub rozpoczęcia choroby do czasu uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy musi upłynąć 12 miesięcy, jednakże w przypadku zdarzeń opisanych w warunkach ubezpieczenia przewidziane są terminy krótsze niż 12 miesięcy.

GAP - ubezpieczenie utraty wartości samochodu

GAP FINANSOWY (SF)

W przypadku szkody całkowitej (kradzież, pożar, całkowite zniszczenie) GAP SF pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu a zobowiązaniem leasingowym.

Ma na celu wyrównanie Klientowi poniesionej straty tak, aby mógł spłacić zobowiązanie leasingowe nie ponosząc konsekwencji finansowych szkody całkowitej.

GAP to doskonałe uzupełnienie ochrony w ramach klasycznej polisy autocasco, oraz ponadto:
• ograniczenie straty finansowej
• niski koszt
• szybka wypłata odszkodowania.

Opcja ubezpieczenia jest dostępna dla wszystkich Klientów Renault korzystających z oferty leasingu.

Ubezpieczenie GAP to ochrona przez cały okres trwania umowy leasingu - aż do 60 miesięcy!

Minimalne odszkodowanie gwarantowane wynosi 1000 zł.

Minimum formalności i oszczędność Twojego czasu.

Aby przystąpić do ubezpieczenia - wystarczy:
1. zawrzeć umowę autocasco pojazdu obejmującą ryzyko całkowitego zniszczenia oraz utraty pojazdu,
2. podpisać deklarację przystąpienia do ubezpieczenia przy okazji zawierania umowy leasingu.

GAP FAKTUROWY (RTI)

W przypadku szkody całkowitej (kradzież, pożar, całkowite zniszczenie) GAP RTI pokrywa różnicę pomiędzy wartością początkową pojazdu a uzyskanym odszkodowaniem po szkodzie całkowitej.

Ma na celu wyrównanie Klientowi poniesionej straty tak, aby nie odczuł on różnicy wartości pojazdu pomiędzy dniem zakupu a dniem zajścia szkody.

Wartość początkowa pojazdu nowego - wartość z faktury w dniu zakupu, a dla pojazdu używanego - wartości rynkowa w dniu zakupu.

GAP to doskonałe uzupełnienie ochrony w ramach klasycznej polisy autocasco, oraz ponadto:
• ograniczenie straty finansowej
• niski koszt
• szybka wypłata odszkodowania.

Opcja ubezpieczenia jest dostępna dla wszystkich Klientów Renault korzystających z oferty leasingu. Ubezpieczenie GAP to ochrona przez cały okres trwania umowy leasingu - aż do 60 miesięcy!

Minimalne odszkodowanie gwarantowane wynosi 1000 zł.

Minimum formalności i oszczędność Twojego czasu.

Aby przystąpić do ubezpieczenia - wystarczy:
1. zawrzeć umowę autocasco pojazdu obejmującą ryzyko całkowitego zniszczenia oraz utraty pojazdu,
2. podpisać deklarację przystąpienia do ubezpieczenia przy okazji zawierania umowy leasingu.